Oudercontacten

Contactmogelijkheden ouders - school
Alle leerkrachten zijn op hun werkdag na afloop van de lestijden beschikbaar voor een gesprek. Wanneer u als ouder een gesprek wilt met de leerkracht van uw kind, dan kan dat aansluitend na schooltijd. Maak wel even een afspraak om er zeker van te zijn dat de leerkracht tijd voor u heeft. Ook voor een telefonisch overleg kunt u het beste na schooltijd bellen. Als er teamvergaderingen zijn, kunnen wij u helaas niet te woord staan.

Tijdens de inlooptijd, een kwartier voordat de lessen starten, ontvangen de leerkrachten de kinderen in hun lokaal en zijn soms al met onderwijsactiviteiten bezig met individuele leerlingen. Zij kunnen u dan helaas niet te woord staan. Wij vragen u deze tijd te respecteren.

In de kleutergroepen is er wel mogelijkheid om voor schooltijd een korte mededeling aan de leerkracht door te geven.

De leerkrachten en directie zijn altijd per e-mail te bereiken. De e-mailadressen vindt u op de team-pagina.
Het algemene e-mailadres van school is info.draaiendewieken@innovo.nl  Deze mail wordt gelezen door de directie en als dat nodig is, doorgestuurd naar de betreffende leerkracht(en).

Info-avond
In het begin van het schooljaar wordt er in iedere klas een informatieavond georganiseerd. De leerkrachten informeren u dan over datgene wat in de loop van dat schooljaar aan bod komt in de groep van uw kind. En u ontvangt informatie en uitleg over nieuwe
onderwijsontwikkelingen op school en bovenschools niveau. De school stelt het zeer op prijs als u als ouder hierbij aanwezig bent.

Aan het einde van het schooljaar vindt een algemene ouderinfo-avond plaats. Tijdens deze avond wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en in grote lijnen de plannen voor het komende schooljaar uitgelegd. Tot slot wordt ook de groepsindeling en de leerkrachtbezetting bekend gemaakt. 
 
Schoolgids en schoolkalender
Bij de start van het schooljaar ontvangt u de schoolkalender. In deze schoolkalender staat de planning en overige praktische informatie. De schoolgids is digitaal te raadplegen via de website van de school. Voor de ouders die de schoolgids toch op papier willen hebben omdat ze niet beschikken over internet kunnen deze alsnog opvragen. Door middel van deze twee documenten proberen wij u zicht te geven op het (dagelijks) reilen en zeilen binnen de school.
Het doorgeven van korte actuele informatie gebeurt via de ISY-website. Uiteraard proberen we via deze website u zo actueel mogelijk een beeld te geven van het onderwijs op De Draaiende Wieken.
 
Rapporten en oudergesprekken
Vanaf groep 3 ontvangen de leerlingen drie keer per jaar een rapport. Voorafgaand aan de rapporten vinden er oudergesprekken plaats voor alle leerlingen in december en maart. In juni worden niet voor alle leerlingen oudergesprekken ingepland, maar alleen bij die leerlingen waarvoor de leerkracht een gesprek noodzakelijk acht. Indien u zelf behoefte heeft aan een afrondend gesprek, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Voor groep 8 vinden adviesgesprekken m.b.t. de overgang naar het voortgezet onderwijs plaats. U krijgt hierover tijdig bericht.
 
Naast bovengenoemde overlegmomenten vinden wij het heel belangrijk om een goed contact te hebben met de ouders/verzorgers. Bij problemen of vragen wachten wij dan ook niet tot de geplande gesprekken, maar nemen wij meteen contact op. Wij verwachten dat
ouders/verzorgers dat ook doen! Het is dan wenselijk om een afspraak te maken met de leerkracht zodat deze voldoende tijd kan vrijmaken.
 
Gesprekken met leerkrachten.
Wilt u over uw kind praten dan gebeurt dat altijd eerst met de leerkracht van uw kind. Wilt u toch meer weten over schoolse zaken, of is het gesprek niet naar tevredenheid dan is de directie altijd tot een gesprek bereid. In beide gevallen verzoeken wij u wel om vooraf een tijdstip af te spreken.
Korte vragen of opmerkingen kunnen per telefoon worden doorgegeven of via de mail aan de leerkracht gesteld worden. (zie Overzicht team). Zij zullen u zo spoedig mogelijk voorzien van de gevraagde informatie.  Dringende korte vragen of opmerkingen kunnen ook na de  lestijd, gedurende de zogenaamde bloktijd,  rechtstreeks aan de leerkracht worden gesteld.