VERLOFREGELING

Vakantieverlof vanwege specifieke aard van beroep ouders
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan: 
 • Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.
  Bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca. Hiervan dient bewijs overlegd te worden, namelijk een accountantsverklaring waarin wordt aangegeven dat 2/3 van de jaarlijkse inkomsten in de vakantieperiode wordt omgezet.
 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties  (dus zowel niet in de zomer-, herfst-,
  kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken
  aansluitend met vakantie kan.
 • De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
Een aanvraag voor verlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
 
Verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Een verzoek om extra verlof van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 
 • voor het voldoen aan een wettige verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden,
 • voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag,
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende,
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur,
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten  in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag,
 • bij 25, 40- en 50 ambtsjubileum en het 12 ½, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag,
 • voor andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
 
Langdurig verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Een verzoek om langdurig (meer dan twee weken) extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 1 maand van te voren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Verlof kan alleen als de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie, betreffende een van de gezinsleden.
 
Luxeverlof is niet toegestaan
Zowel de leerplichtambtenaar als de onderwijsinspectie controleren streng op schoolverzuim. Luxeverlof wordt niet toegestaan. Onder luxeverlof verstaan we bijvoorbeeld:
 
 • Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding,
 • Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken,
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan,
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband,
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.