Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan binnen de school. Hierin zijn ouders en personeelsleden evenredig ver-tegenwoordigd door een gekozen afvaardiging. Voor onze school zijn dat 3 leerkrachten en 3 ouders. De MR toetst het beleid van de directie en praat daarvoor mee over allerlei onder-werpen die betrekking hebben op de school. Daarbij worden de belangen vertegenwoordigd van zowel kinderen, ouders en personeel. Wanneer de directie beslissingen moet nemen, kan ze dit vaak niet zonder het advies of de instemming van de MR. Verder kan de MR de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei zaken die te maken hebben met school, onderwijs en beleid op korte of langere termijn. De taken, verantwoordelijkheden, plannen en ambities zijn beschreven in een plandocument (zie website).
De MR vergadert 6 keer per jaar met de directie. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door belangstellende ouders worden bezocht. Het wordt op prijs gesteld als een bezoekje vooraf wordt gemeld bij de secretaris. Notulen van deze vergaderingen staan op Isy en de website. 
De MR is te bereiken onder het e-mail adres mr.draaiendewieken@innovo.nl

MR vergaderingen zijn openbaar. U bent dus altijd welkom tijdens een vergadering.De vergaderingen worden gehouden om 20.00 uur in de teamkamer van school.


De huidige MR van De Draaiende Wieken bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding Personeelsgeleding
Gerlon Roncken (voorzitter)    Madeleine Denissen (secretariaat)
Roy Widdershoven Tiny Streukens
Marina Meijers Lianne Schins


Wilt u meer informatie over het werk en de vergaderingen van de MR, klik dan hier.