Schooljaar 2016-2017

In het afgelopen schooljaar hebben we hard gewerkt aan zowel de opbrengsten als ook aan het schoolklimaat.
De Cito-eindtoets was ook dit schooljaar boven het landelijke gemiddelde.  De leerlingen van groep 8 haalden bij de eindtoets  540,3 terwijl het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare scholen 535,1 is.
 
Het schoolklimaat blijft steeds sterk onze aandacht hebben.  Alleen bij een rustige en veilige werkomgeving voelt iedereen zich het prettigste en kunnen de beste prestaties worden geleverd.
De aanpak "Beter omgaan met elkaar", waarvan de pestaanpak een onderdeel is, blijft ervoor zorgen dat er maar zelden een ruzietje uit de hand loopt.
Voor de kleutergroepen hebben we de regel ingesteld dat kleuters tot aan de poort worden gebracht. Vandaar lopen ze zelfstandig naar binnen. Hierdoor is het ook voor hen een stuk rustiger en overzichtelijker geworden bij het naar binnenkomen.

Het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met de Gouden Weken. In deze eerste zes weken van het schooljaar worden specifieke groepsactiviteiten uitgevoerd om de groepsvorming te bevorderen.

In 2016-2017 is de leesmethode  in groep 3 vernieuwd door de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen en in de overige groepen is de Taal en Spellingmethoden vernieuwd.  In de groepen 5  t/m 8 worden inmiddels structureel lessen gegeven over mediawijsheid. Zeker gezien het voorkomen van Cyberpesten is dat een noodzakelijk onderdeel.

Voor het eerst zijn we dit schooljaar gestart met het voeren van Kindgesprekken. Tijdens deze vertrouwelijke gesprekjes tussen leerkracht en leerling komen zowel SEO als didactische onderwerpen ter spraken.

Alle leerkrachten hebben scholing gevolgd op gebied van Signalering Kindermishandeling en huiselijk geweld. Individueel zijn er scholingen gevolgd op gebied van Modules over 21e eeuwse vaardigheden, Kleuteruniversiteit, gedrag, rekenen, taal, zingen en spreken. 

In het kader van schoolontwikkeling hebben we ons verder bekwaamd in het geven van feedback tijdens de lessen, de diagnostische gesprekken met kinderen, als vervolg op de kindgesprekken, en op gebied van het gebruik van de digitale bordsoftware. 

Als bijzondere activiteiten willen we onder meer benoemen de vele sportactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen in Posterholt, het gezondheidsproject van Happy-Fit en natuurlijk de jaarlijkse Annendaalloop waar vele kinderen van onze school aan deelnemen.