Missie en visie

Het team van basisschool De Draaiende Wieken heeft als belangrijkste opdracht om alle kinderen, van groep 1 t/m groep 8, goed onderwijs te bieden. In deze basisschoolperiode krijgen de kinderen een stevige basis om hun studie voort te zetten en te werken aan hun toekomst.

Naast het inrichten van goed onderwijs, zorgen we ook voor een rustige en stabiele leeromgeving. We vinden het belangrijk dat we hierbij ook de kinderen die minder makkelijk leren, of moeite hebben door hun motivatie en gedrag, leren hoe ze hier mee om kunnen gaan en op hun manier toch successen kunnen boeken. Ook bieden we extra zorg voor de kinderen die heel goed kunnen leren en daarom meer uitdaging zoeken.

Aansluitend op deze kennisontwikkeling vinden we het zeker zo belangrijk dat de kinderen zich als persoon goed ontwikkelen. We leren de kinderen hoe ze met respect en binnen vastgestelde normen en waarden met elkaar omgaan en zich opstellen in hun leefomgeving. Elkaar accepteren en ruimte geven is daarbij ook een belangrijk leerpunt.

We leren de kinderen dat ze in grote mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen en dat ze daarom ook zelf kunnen sturen in hun gedrag en de manier van omgaan met elkaar.

Met onze visiezin "Aandacht voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving" onderschrijven we het belang van steeds nadenken over en bezig zijn met het handelen van onszelf en anderen in een continu veranderende omgeving.