PESTEN, PLAGEN EN RUZIE

Sommige kinderen gebruiken al snel het woord pesten. We merken dat de kinderen zelf niet goed weten wanneer er sprake is van pesten, plagen of ruzie.
 
 
Pesten is opzettelijk, en steeds weer opnieuw, gedurende een langere tijd een andere leerling fysiek en/of geestelijk pijn doen. Pesten gebeurt vaak ook nog onzichtbaar voor ouders of leerkrachten.
 
Bij plagen is er sprake van gelijkwaardigheid. Plagen heeft iets grappigs. Je plaagt dan ook wel terug, en je kunt er samen om lachen. Als plagen niet meer leuk is voor iemand en toch doorgaat dan ontstaat er een ruzie.
 
Bij een ruzie hebben allebei de kinderen over en weer een conflict met elkaar en proberen dat uit te vechten. Soms duurt een ruzie lang en is er sprake van "oude koeien". Soms spelen de kinderen de dag erna weer als vanouds met elkaar en hebben ze de ruzie zelf opgelost.
 
Als plagen doorgaat en zelfs overgaat in herhaaldelijke treiterijen, waar de ander zich niet tegen durft of kan verweren, dan spreken we van pesten.
 
Op de Draaiende Wieken proberen we door de aanpak "Beter omgaan met elkaar" en de sociokring in de groep te voorkomen dat er ruzie of pestgedrag optreedt. Ruzies kunnen de kinderen zelf oplossen volgens de aanpak van "Beter omgaan met elkaar". Zowel ouders als leerkrachten moeten de kinderen blijven aansturen om de geleerde aanpak ook daadwerkelijk te gebruiken.
 
Wanneer het echt om pestgedrag gaat dan zal de leerling dat niet alleen kunnen oplossen. Wij vinden het wel heel erg belangrijk dat er zo snel mogelijk een einde aan dat pestgedrag komt.
Wij weten echter ook dat pesten nooit helemaal uit te roeien is. Om die reden blijven we daar alert op en vragen wij u ons te informeren als er pestgedrag plaatsvindt. Overigens geldt dat ook voor vervelend gedrag van kinderen onderling, dat ze niet zelf opgelost krijgen op de manier die ze op school geleerd hebben.
 
Bij pesten is het belangrijk dat dit ook door school geconstateerd wordt en dat er een grote zekerheid is over de dader en de pestactiviteiten. Omdat pesten vaak stiekem en buiten het toezicht van school gebeurt, is het erg belangrijk dat ouders en school goed met elkaar afstemmen.
We merken bijvoorbeeld dat sommige kinderen thuis erg snel zeggen dat ze gepest worden, terwijl ze eigenlijk gewoon een conflict hebben met de andere leerling dat ze niet kunnen (over)winnen.
 

PESTAANPAK

School en ouders zullen samen moeten proberen te achterhalen wat er daadwerkelijk aan de hand is. Een leerling vals beschuldigen moet altijd worden voorkomen. Samen met de ouders spreken we af hoe wij op school dat pestgedrag kunnen vaststellen. Als pestgedrag eenmaal is vastgesteld, volgen we de stappen zoals die in de Pestaanpak staan beschreven.
 
Zodra er een melding binnenkomt over pestgedrag, zullen we als eerste intern controleren of er herkenbare signalen zijn van het gemelde pestgedrag. Een van de eerste acties is het checken van het verhaal van het gepeste kind. Zijn er feiten die we kunnen bevestigen? Ook zullen we altijd extra observaties uitvoeren zodat we ook daadwerkelijk kunnen zien wat er gebeurt.
Het is ook belangrijk voor ons om te weten dat het probleem zich alleen tussen de kinderen onderling en alleen op school afspeelt. Onenigheid tussen de kinderen bij buitenschoolse activiteiten of vanwege een conflict tussen de ouders valt buiten ons werkterrein.
Als het inderdaad zo is dat een leerling gepest wordt, dan zullen we per direct contact opnemen met de pester en de ouders. De stappen in de pestaanpak zullen dan worden gevolgd.
Is er sprake van ruzie onderling of irritatie van ouders over het gedrag van een bepaald kind dan zal dat ook besproken worden met de betrokken kinderen en ouders. Wij volgen dan niet de pestaanpak omdat een ruzie niet hetzelfde is als pesten. Vaak is zo'n ruzie al opgelost als iedereen ruimte maakt voor respect voor elkaar en onbevooroordeeld elkaar kan accepteren.
 
De pestaanpak kent een aantal vaste stappen
  1. De ouders van de pester en de betreffende leerling zelf worden uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek wordt afgesproken dat het pesten per direct moet stoppen.
  2. Mocht het pesten dan toch doorgaan, dan volgt een officiële waarschuwing, waarbij wordt kenbaar gemaakt dat bij een volgende constatering een schorsing van een dag plaats vindt.
  3. Stopt het pestgedrag niet, dan volgt de pedagogische maatregel: één dag schorsing.
  4. Als na de schorsing voor één dag het pestgedrag blijft voortduren en dat wordt ook zo vastgesteld door de school, dan volgt langdurige schorsing en daarna verwijdering van school.
Pesten oplossen kan, maar ….dan hebben wij uw medewerking hard nodig. Een goede samenwerking tussen school en ouders bij pestgedrag maakt de kans op een oplossing vele malen groter.
Het gepeste kind wordt natuurlijk ook begeleid door school. In overleg met de ouders wordt afgesproken hoe school en ouders het gepeste kind kunnen steunen en sterker maken.
 
De rol van de ouders bij pestgedrag
Het is begrijpelijk dat u als ouder van een gepest kind ten einde raad bent en niet meer weet wat te doen. Ontkenning is een eerste logische reactie maar lost niets op. Het is belangrijk om dan samen met de school hierin op te trekken. Alleen bij een goed samenspel tussen u en de school, de leerkracht, de conflictbegeleider en directie, kunnen wij tot een oplossing komen. Meer vragen we niet van u.
 
Wat moet u in elk geval niet doen in geval van pesten?
Zelf verhaal gaan halen bij de ouders van de pester heeft meestal het tegenovergestelde effect. Datzelfde geldt voor adviezen aan uw kind om maar terug te slaan. Uw kind durft dat meestal niet en de school vindt dat niet goed. Ruzie of onenigheid tussen ouders onderling mag nooit van invloed zijn op de kinderen. Een kind stigmatiseren door te stellen dat "die het wel weer gedaan heeft, omdat die altijd vervelend doet", is niet goed. Elk kind heeft het recht om de gelegenheid te krijgen zich te verbeteren. Het welzijn van de kinderen staat centraal. Het is beter om zich te concentreren op het oplossen van het pestgedrag tussen de kinderen in samenwerking met de school.
 
Zoals ook uit de aanpak "Beter omgaan met elkaar" blijkt, is het erg belangrijk dat uw kind meldt wanneer er iets gebeurt dat niet prettig is. Het melden op het moment dat het weer gebeurt, is heel erg belangrijk. De leerkracht of conflictbegeleider kan dan direct ingrijpen en het probleem boven water krijgen. Het is niet voor niets dat er in onze aanpak een meldplicht voor de kinderen is.
 
Tot slot
Wist u dat dankzij deze aanpak er op de Draaiende Wieken beduidend minder ruzies en pesterijen zijn dan voorheen. En wist u dat er al veel kinderen zijn die met maar een heel kleine of soms zelfs zonder aansporing, zelfstandig een ruzietje kunnen oplossen.
Het respectvol met elkaar omgaan en het zelf kunnen oplossen van een dreigend conflict, of het voorkomen van een pesterij is een belangrijke eigenschap die we uw kind graag willen meegeven in zijn ontwikkeling tot volwaardig medemens.

Lees meer over het stappenplan bij de pestaanpak.  Klik hier.