Hoe richten we ons onderwijs in?
Het onderwijs op de Draaiende Wieken is ingedeeld in acht leerjaren. In de onderbouw, groepen 1 en 2, wordt vooral thematisch gewerkt volgens de methode Kleuterplein. Alle ontwikkelingsstappen die kinderen doorlopen, worden in de projecten van Kleuterplein aangeboden en gedurende het jaar nauwkeurig gevolgd in een bijbehorend volgsysteem.
In de groepen 3 t/m 8, de middenbouw en de bovenbouw, wordt de leerstof aangeboden op basis van lesmethoden die inmiddels allemaal actueel en up to date zijn. Dat geldt niet alleen voor rekenen, taal en lezen, maar ook voor de wereldoriënterende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.
 
Elke groep heeft de volledige beschikking over vaste ICT-werkplekken. Het gebruik van ICT gebeurt op de eerste plaats ter ondersteuning en inoefening van de aangeboden leerstof. Daarnaast leren de kinderen ook om zelf een werkstuk of diapresentatie te maken, die ze vervolgens mogen presenteren in de groep.
 
Voor alle leerjaren geldt dat de leerkracht de lesstof gedifferentieerd aanbiedt. Dat wil zeggen dat bij de instructie maar ook bij de verwerking  al vrij snel de leerlingen die de leerstof begrijpen, zelfstandig verder mogen werken. De leerlingen die de leerstof nog moeilijk vinden krijgen na de basisinstructie nog verlengde instructie en worden daarna nog door de leerkracht geholpen bij het inoefenen. Door deze vorm van differentiatie wordt er in de groepen gewerkt op drie niveaus van instructie en verwerking. We noemen deze groepen de Zon - Maan - en Stergroep.
In het logboek houden de leerkrachten dagelijks bij wat goed ging en wat extra aandacht nodig heeft en plannen vandaar uit het onderwijs voor de volgende lesdagen. Halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar maken de leerlingen tussentoetsen van Cito. De resultaten hiervan geven de leerkracht inzicht in de effecten van hun extra ondersteuning op de lange termijn.
 
Voor de leerling die voor een bepaald vak veel extra ondersteuning nodig heeft, wordt een Handelingsgerichte Aanpak (HGA) opgesteld, waarin precies beschreven staat hoe de extra begeleiding eruit ziet en wordt uitgevoerd. Een HGA wordt altijd in samenspraak met de ouders opgesteld.
 
Behalve het leren lezen, schrijven en rekenen, besteden we ook veel aandacht aan sport, cultuur en muziek. Dankzij de sportspeelplaats en spellenspeelplaats is er in de pauzes volop gelegenheid voor de kinderen om zich op een fijne manier uit te leven. In samenwerking met de sportverenigingen in Posterholt zijn regelmatig sportactiviteiten. Onze cultuurwerkgroep zorgt elk jaar voor interessante culturele activiteiten, met de jaarlijkse cultuurdag als hoogtepunt. De lessen kunstzinnige vorming door een vakspecialist leveren regelmatig mooie werkstukken op, die dan ook worden tentoongesteld. Ook de muzieklessen worden verzorgd door een vakspecialist en daarnaast is er ook in het kader van muziek veel samenwerking met de muziekverenigingen in het dorp.